REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET

Warszawa, 23.02.2018

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI KOBIET

I. CELE

1.1. Wyłonienie Indywidualnej Mistrzyni Polski.

1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantek Polski na zawody międzynarodowe.

1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomusportu szachowego wśród kobiet w Polsce.

1.4. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych tytułów.

II. ORGANIZATOR

2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

III. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Termin i miejsce: (załącznik nr 1).

IV. UCZESTNICTWO

4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje 10zawodniczkom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.

4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:

4.2.1. Zawodniczki, które zajęły miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w roku poprzednim,

4.2.2. Zawodniczka do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),

4.2.3. 2 zawodniczki (z pominięciem już uprawnionych), które uzyskały w polskich openach (co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2100; partie wygrane walkowerem są pomijane; nie stosuje się zmiany rankingu przeciwnika z uwagi na posiadany przez niego tytuł lub dużą różnicę rankingu,

4.2.4. 2 zawodniczki o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),

4.2.5. Zawodniczka nominowana przez organizatora z rankingiem FIDE minimum 2200 (zawodniczka do 20 lat – minimum 2150) na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów lub na liście rankingowej ważnej w dniu rozpoczęcia zawodów (I runda).

4.3. Zawodniczkami rezerwowymi są kolejne zawodniczki z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.

4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotyczą także zawodniczek nieaktywnych.

4.5. W przypadku równości rankingów, pierwszeństwo ma zawodniczka o wyższym tytule FIDE (GM, IM, WGM, WIM, FM, CM, WFM, WCM), a w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, zawodniczka o wyższym rankingu na poprzedniej liście rankingowej (operacja powtarzana aż do skutku).

4.6. Lista zawodniczek uprawnionych do startu oraz rezerwowych zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA

5.1. Zawodniczki uprawnione dokonują zgłoszenia udziału, a zawodniczki rezerwowe potwierdzają gotowość udziału na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa ds. sportu wyczynowegoPZSzach i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 30dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).

5.2. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i rankingowej (załącznik nr 1).

5.3. Zawodniczki rezerwowe, które potwierdziły gotowość udziału i nabyły uprawnienia na skutek rezygnacji zawodniczek uprawnionych, dokonują opłat wymienionych w punkcie 5.2. w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy.

5.4. W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadają.

5.5. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY

6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.

6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.

6.4. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 30 minut. Za spóźnienie na rundę zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 300 zł. Spóźnieniepowyżej 30 minut karane jest walkowerem.

6.5. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodniczkiłamiącezakaz będą karaneporażką. Zawodniczka, którejzaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinnaprzywołać sędziego. Jejprzeciwniczkapowinnazostać ukaranazgodnie z przepisami gry.

6.6. Obecność zawodniczek na odprawie, rozpoczęciu i zakończeniu Indywidualnych Mistrzostw Polski jest obowiązkowa. Nagroda nieodebrana na zakończeniu mistrzostw przepada na rzecz organizatora

VII. OCENA WYNIKÓW

7.1. Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:

7.1.1. Suma zdobytych punktów,

7.1.2. System Sonneborna-Bergera,

7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),

7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,

7.1.5. Liczba zwycięstw,

7.1.6. Większa liczba partii rozegranych czarnymi,

7.1.7. Losowanie.

7.2.   W przypadku równej ilości punktów o tytule Indywidualnej Mistrzyni Polski decyduje    dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnej Mistrzyni Polski.

8.2. Trzy najlepsze zawodniczki otrzymują medale Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet.

8.3. Trzy najlepsze zawodniczki uzyskuje prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet w kolejnym roku.

8.4. Najlepsze zawodniczki uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Kadry Narodowej”.

8.5. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

IX. FINANSOWANIE

9.1. Koszty organizacji ponosi organizator.

9.2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.

9.3. Opłaty:

9.3.1. startową,

9.3.2. organizacyjną,

9.3.3. rankingową,

w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1.,należy wpłacić na kontoPZSzach (załącznik nr 1).

X. SĘDZIOWANIE

10.1. Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, z pomocą sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA.Zawody mogą prowadzić również sędziowie niższych klas pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sędziów PZSzach.

10.2. Obsadę sędziowską wyznacza organizator.

10.3. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.

10.4. W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.

10.5. Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

10.6. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.

11.2. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.

11.3. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.

11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do Wiceprezesa Zarządu ds. Sportu Wyczynowego, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

11.5. Uczestniczki Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet obowiązuje Regulamin Dress Code.

 

Załącznik nr 1

Termin i miejsce: 12-20.05.2018, Warszawa

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 12 kwietnia 2018 na:

Adres elektroniczny organizatora, e.przezdziecka@pzszach.pl

Adres elektroniczny Wiceprezesa Zarządu ds. Sportu Wyczynowego:

Adres elektroniczny biura PZSzach: biuro@pzszach.pl

 

Załącznik nr 2

Lista zawodników uprawnionych do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet 2018

Lp.Imię i nazwiskoPodstawa awansuTytułRanking 1.01.2018
1Monika SoćkoPkt. 4.2.1 regulaminuGM2478
2Klaudia KulonPkt. 4.2.1 regulaminuWGM2364
3Karina SzczepkowskaPkt. 4.2.1 regulaminuIM2417
4Joanna MajdanPkt. 4.2.1 regulaminuWGM2372
5Alicja ŚliwickaPkt. 4.2.2 regulaminuWFM2337
6Anna WarakomskaPkt. 4.2.3 regulaminuWIM2243
7Katarzyna TomaPkt. 4.2.3 regulaminuWIM2252
8Jolanta ZawadzkaPkt. 4.2.4 regulaminuWGM2438
9Iweta RajlichPkt. 4.2.4 regulaminuIM2389
10Pkt. 4.2.5 regulaminu

Lista zawodników rezerwowych (p.4.3.)

Lp.Imię i nazwiskoTytuł Ranking 1.01.2018
1Brustman AgnieszkaWGM 2344
2Zawadzka BeataWGM 2338
3Dworakowska JoannaWGM 2322
4Bartel MartaWGM 2280
5Bayer DorotaWIM2259
6Kubicka Anna2256

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

 

Warszawa, 23.02.2018

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI

I. CELE

1.1. Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski.

1.2. Wyłonienie Kadry Narodowej oraz reprezentantów Polski na zawody międzynarodowe.

1.3. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego w Polsce.

1.4. Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych tytułów.

II. ORGANIZATOR

2.1. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy, który może rozpisać konkurs ofert.

III. TERMIN I MIEJSCE

3.1.Termin i miejsce: (załącznik nr 1).

IV. UCZESTNICTWO

4.1. Prawo udziału w zawodach przysługuje 10zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na liście rankingowej FIDE), posiadającym aktualną licencję zawodniczą PZSzach.

4.2. Uprawnienia uczestnictwa zgodnie z następującymi kolejnymi kryteriami:

4.2.1. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-4 w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w roku poprzednim,

4.2.2. Zawodnik do 20 lat o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),

4.2.3. 2 zawodników (z pominięciem już uprawnionych), którzy uzyskali w polskich openach (co najmniej 9-rundowych) rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody najwyższy wynik rankingowy FIDE (Rp), przy założeniu nieopuszczenia żadnej z rund oraz rozegrania wszystkich partii z przeciwnikami posiadającymi ranking FIDE, których średni ranking wynosił co najmniej 2380; partie wygrane walkowerem są pomijane; nie stosuje się zmiany rankingu przeciwnika z uwagi na posiadany przez niego tytuł lub dużą różnicę rankingu,

4.2.4.  2 zawodników o najwyższym rankingu FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów (z pominięciem już uprawnionych),

4.2.5.  Zawodnik nominowany przez PZSzach lub organizatora, z rankingiem FIDE minimum 2500 na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów, lub na liście rankingowej ważnej w dniu rozpoczęcia zawodów (I runda).

4.3. Zawodnikami rezerwowymi są kolejni zawodnicy z najwyższymi rankingami FIDE na 1 stycznia roku rozgrywania zawodów.Przy równościdecydują wyższe rankingi na kolejnych, wcześniejszych listach.

4.4. Kryteria rankingowe, o jakich mowa w punktach: 4.2. i 4.3., dotyczą także zawodników nieaktywnych.

4.5. W przypadku,gdy podane w p.4.2.2 i 4.2.4. kryteria nie dają rozstrzygnięcia, decydują wyższe rankingi na kolejnych, wcześniejszych listach.

Przy równości Rp (p.4.2.3.) decyduje wyższy ranking na liście 1 styczniaroku rozgrywania zawodówi kolejno na wcześniejszych.

4.6. Lista zawodników uprawnionych do startu zostanie opublikowana na stronie internetowej PZSzach i stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

V. ZGŁOSZENIA

5.1. Zawodnicy uprawnieni dokonują zgłoszenia udziału, a zawodnicy rezerwowi potwierdzają gotowość udziału na adres elektroniczny: organizatora, wiceprezesa ds. sportu wyczynowegoPZSzach i biura PZSzach, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed dniem pierwszej rundy (załącznik nr 1).

5.2. Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać opłat: startowej, organizacyjnej i rankingowej (załącznik nr 1).

5.3. Zawodnicy rezerwowi, którzy potwierdzili gotowość udziału i nabyli uprawnienia na skutek rezygnacji zawodników uprawnionych, dokonują opłat wymienionych w punkcie 5.2. w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni przed dniem pierwszej rundy.

5.4. W przypadku wycofania się z zawodów po uprzednim potwierdzeniu udziału, poniesione już opłaty, wymienione w punkcie 5.2., przepadają.

5.5. Ostateczna weryfikacja listy startowej następuje na Odprawie Technicznej.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK, TEMPO GRY

6.1. Zawody rozgrywane są systemem kołowym.

6.2. Tempo gry: 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii, z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

6.3. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.

6.4. Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi30 minut. Za spóźnienie narundęzostaje nałożona kara finansowaw wysokości 300 zł. Spóźnienie powyżej 30 minut karane jest walkowerem.

6.5. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

6.6.  Obecność zawodników na odprawie, rozpoczęciu i zakończeniu Indywidualnych Mistrzostw Polski jest obowiązkowa. Nagroda nieodebrana na zakończeniu mistrzostw przepada na rzecz organizatora

VII. OCENA WYNIKÓW

7.1.Kolejność miejsc po 9 rundach ustala się według następujących kryteriów:

7.1.1. Suma zdobytych punktów,

7.1.2. System Sonneborna-Bergera,

7.1.3. Rozszerzony system Koyi (stosowany do ostatniej grupy punktowej),

7.1.4. Wyniki bezpośrednich partii,

7.1.5. Liczba zwycięstw,

7.1.6. Większa liczba partii rozegranych czarnymi,

7.1.7. Losowanie.

7.2 W przypadku równej ilości punktów o tytule Mistrza Polski decyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego.

VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

8.1. Zwycięzca otrzymuje tytuł Indywidualnego Mistrza Polski.

8.2. Trzech najlepszych zawodników otrzymuje medale Indywidualnych Mistrzostw Polski.

8.3. Trzech najlepszych zawodników uzyskuje prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w kolejnym roku.

8.4. Najlepsi zawodnicy uzyskują uprawnienia opisane w „Regulaminie Kadry Narodowej”.

8.5. Informację o nagrodach zamieszcza organizator w Komunikacie Organizacyjnym.

IX. FINANSOWANIE

9.1.Koszty organizacji ponosi organizator.

9.2.Uczestnicy biorą udział w zawodach na koszt delegujących klubów, sponsorów lub własny.

9.3.Opłaty:

9.3.1. startową,

9.3.2. organizacyjną,

9.3.3. rankingową,

w kwotach ustalonych w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach i w terminie określonym w punkcie 5.1.,należy wpłacić na kontoPZSzach (załącznik nr 1).

X. SĘDZIOWANIE

10.1.Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę IA, z pomocą sędziów asystentów, posiadających co najmniej klasę FA.Zawody mogą prowadzić również sędziowie niższych klas pod warunkiem uzyskania akceptacji Kolegium Sędziów PZSzach.

10.2.Obsadę sędziowską wyznacza organizator.

10.3.Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz mieć uiszczoną roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.

10.4.W pierwszej instancji decyzje podejmuje sędzia asystent.

10.5.Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

10.6.Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Organizator na bieżąco publikuje w Internecie wszystkie wyniki zawodów oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.

11.2. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej do biura PZSzach Komunikat Organizacyjny zawodów na minimum 30 dni przed ich rozpoczęciem. Komunikat Organizacyjny powinien zostać opublikowany na stronie PZSzach niezwłocznie.

11.3. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 3 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz Biura PZSzach.

11.4. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do Wiceprezesa Zarządu ds. Sportu Wyczynowego, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

11.5.Uczestników Indywidualnych Mistrzostw Polski obowiązuje Regulamin Dress Code.

 

Załącznik nr 1

Termin i miejsce: 12-20.05.2018, Warszawa

Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 12 kwietnia 2018na:

Adres elektroniczny organizatora, e.przezdziecka@pzszach.pl

Adres elektroniczny Wiceprezesa Zarządu ds. Sportu Wyczynowego:

Adres elektroniczny biura PZSzach: biuro@pzszach.pl

Załącznik nr 2

Lista zawodników uprawnionych do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2018

Lp.Imię i nazwiskoPodstawa awansuTytułRanking 1.01.2018
1Kacper PiorunPkt 4.2.1 regulaminuGM 2656
2Jacek TomczakPkt 4.2.1 regulaminuGM 2579
3Grzegorz GajewskiPkt 4.2.1 regulaminu GM 2601
4Aleksander MiśtaPkt 4.2.1 regulaminu GM 2582
5Jan Krzysztof DudaPkt 4.2.2 regulaminu GM 2724
6Daniel SadzikowskiPkt 4.2.3. regulaminu GM 2572
7Paweł CzarnotaPkt 4.2.3. regulaminu GM 2562
8Radosław WojtaszekPkt 4.2.4 regulaminuGM 2735
9Michał KrasenkowPkt 4.2.4 regulaminu GM 2671
10Pkt 4.2.5 regulaminu GM

Lista zawodników rezerwowych (p.4.3.)

Lp.Imię i nazwiskoTytuł Ranking 1.01.2018
1Świercz DariuszGM 2649
2Bartel MateuszGM 2616
3Dragun KamilGM 2610
4Moranda WojciechGM 2593
5Soćko BartoszGM 2593
6Mitoń KamilGM 2585